در مغز مسلمانان تبهکار چه می گذرد ؟


در مغز مسلمانان تبهکار چه می گذرد ؟!! !پژوهشگران با اسکن مغزی این مجرمان تازی متهم به ارتکاب قتل ، تجاوز و حملات خشونت آمیز و تجاوز به زنان به شواهدی دال بر وجود ناهنجاریهای ساختاری در مغز آنها پی بردند.این یافته های جدید همچنین برای کارشناسان نظام قضایی بسیار حائز اهمیت است چرا که دانستن اعمال تجاوز مجرمان تازی و عملکرد و فعالیت مغزی آنها با دین پلید شان مرتبط است و می تواند تاثیر مهمی بر نحوه قضاوت و جنایات در آنها داشته باشد.پروفسور موریس که سرپرستی این تحقیقات را برعهده دارد در این خصوص می گوید: توانایی استفاده از اسکن های مغزی برای شناسایی و تشخیص این گروه از مجرمان جنایتکار برای یافتن راهی برای شناخت بیشتر آنها بسیار حائز اهمیت است...اسلام جنایتکار است.

---------------------

0 نظرات:

ارسال یک نظر