ریشۀ همۀ ادیان جنایت سازی و جادوگری است

کسانی که عقیده ای را برایشان سرهم کرده و از کودکی به آنان تزریق کرده ا ند, با آن که آگاهانه خود چیزی را انتخاب میکند .بیشتر نمود و اثر مخرب دارد. بیهوده می خواهد کورکورانه عقیده ای که به زور وارد مغزش شده را حفظ کند.ما باید بیدار کنیم نسل جدید را تا فریب دکانداران عقب مانده مذهبی را نخورند تا وارد اشتباهی که نسل های پیشین به نام دین (ایده لوژی) پوسیده و یا مکتب(ایده لوژی ) ضد بشر و قربانی شدند ،نشوند ..ریشۀ همۀ ادیان دروغین و من درآودری ، همان آیین­های موهوم خرافه­پرستی و موهوم­ پرستی، جنایت سازی و جادوگری است..
Teach your children how to think, not what to think
------------------------
علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر