مردم سرخوشانه بر سر پیمان ایستاده اند

در دوره پیش از انتخابات یکی از مهمترین پرسش های ما این بود که آیا میرحسین و کروبی در مقابل رفتار قابل پیش بینی حاکمیت پس از انتخابات ایستادگی خواهند کرد یا نه. 25 خرداد زمانی که میرحسین موسوی در کنار میلیونها ایرانی سبز حاضر شد پایانی بود بر این ترس کهنه که سیاستمداران را از مردم جدا می ساخت...اکنون بیش از 500 روز از حبس آنها گذشته ومردم سرخوشانه بر سر پیمان ایستاده اند. آنها ایرانی سرفراز و آزاد را خواب دیده اند و ما همگی دلمان برای فردایی روشن می تپد. دستان همدیگر را محکم بگیریم، پایداری اینچنین را ستایش کنیم و از پا ننشینیم مگر نه فردایی حتی سیاهتر از امروز در انتظارمان است.
 علی فرزانه فر
ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر