اعتراض جوانان خوزستاني, سپاه را هم به صحنه كشاند


خبرهاي ديگري از ناآرامي ها در خوزستان مي رسد. جوانان عرب زبان, شعارهايي را بر ديوارهاي شهر نوشته بودند كه مضمون آن عدم درشركت در انتخابات بود و اينكه, «اين, انتخابات نيست – انتصابات است», آنها همچنين در ديوارنويسي هايشان از مردم خواسته بودند كه در انتخابات شركت نكنند.
به دنبال اين اقدام جوانان, علاوه بر نيروي انتظامي, سپاه هم وارد صحنه شد و دستگيري ها كليد خورد. اين اعتراضات و درگيري ها بعد از حميديه به اهواز و دزفول هم كشيده شده است. در حال حاضر فضاي امنيتي در اين شهرها حاكم است
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر