- شرکت در انتصابات خیانت است

- شرکت در انتصابات خیانت است به خودمان، ایران و خون شهدا، خیانت است به خونِ ندا، به خونِ سهراب
- من رای نمیدهم چون نمیخواهم تحقیر شوم؛ میخواهم تحقیر کنم ظالمان را دیکتاتور را
 
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر