خاک بر سر ملتی که بدونه رای اش اندازه پهن ارزش نداره و بازهم سر رو زیر بندازه و در انتخابات شرکت کنه

خاک بر سر ملتی که بدونه رای اش اندازه پهن ارزش نداره و بازهم سر رو زیر بندازه و در انتخابات شرکت کنه.
کسانی که امسال در سیرک انتخابات رژیم شرکت میکنند از نظر جوانان و نسل سوخته بعد از شورش 57 خائن و مسئول مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی هستند.
هر کجا نمیخوای باش از تهران گرفته تا روستاهای زاهدان و کردستان خوزستان و آذربایجان ولی بدان که اگر در انتخابات شرکت کردی و مهر مجلس نهم در شناسنامه ات خورده در واقع مهر خیانت به هم میهنانت هست که در شناسنامت به خوبی ثبت شده
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر