اسکناس نویسی


تنها کافیست 5 دقیقه از پای اینترنت بلند شده و با شعار نویسی روی 10 تا از اسکناس هایمان مردم را به عدم شرکت در انتصابات آتی مجلس دعوت نماییم.
اگر از همین امروز به طور گسترده این کار را شروع کنیم قطعا تاثیر آن را در روزهای منتهی به انتخابات خواهیم دید.
شعارهای پیشنهادی:
تحریم انتخابات مجلس، تحریم انتصابات، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، موسوی و کروبی آزاد باید گردند، مرگ بر دیکتاتور و نامزدهای انتخاباتی ما در حبس اند و...
0 نظرات:

ارسال یک نظر