دیدکتاتور خامنه ای ترسیده


از خروش مردم ایران دیکتاتور ترسیده است ،قدرت را ببینید ،ما پیروزیم

نامه رسيده: فضاي امنيتي ويژه در اطراف بيت خامنه اي!

آژانس ايران خبر: خبري به صندوق آژانس رسيده مبني بر اينكه طي روزهاي اخير اطراف بيت خامنه اي در تهران, نيروهاي امنيتي چيده شده است.

بنا به اين گزارش, نگراني ها از تكرار صحنه هاي اعتراضات سال88, باعث تشديد فضاي امنيتي و گرفتن چنين آرايشي از سوي ماموران امنيتي شده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر