برای سعادت ایران و ایرانی، خامنه ای باید برود

نجات ایران در فریاد اعتراضی است نه راهپیمایی سکوت در پیاده رو!
برای مقابله با استبداد خامنه ای، فریاد اعتراضی باید سر داد
برای سعادت ایران و ایرانی، خامنه ای باید برود

0 نظرات:

ارسال یک نظر