فضای آنلاین (مجازی) فضایی..........


فضای آنلاین (مجازی) فضایی هست برای تبادل نظر و اطلاعات. بسیاری از هموطنان ما دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و یا دست کم به اینترنت برایشان مقدور نیست. لذا این وظیفه بر دوش تمامی فعالین سبز است که ضمن استفاده از فضای آنلاین برای سازماندهی شبکه های اجتماعی و همچنین دریافت ایده ها، طرح ها و اخبار و...، آگاهی ها و اطلاعات کسب شده را با طرح های خلاقانه و مبتکرانه خود در فضای حقیقی گسترش دهند. چراکه هر گونه تغییر و تحولی جز از طریق این فضا صورت نمی پذیرد. فرصت باقی مانده تا روز 25 بهمن و سپس فضای انتخابات پیش رو بهترین زمان است تا به این حرکت جنبه ای عملی بپوشانیم.

"ستاد سبز امید"

0 نظرات:

ارسال یک نظر