بیست و پنج بهمن ... پدر و مادر ...۲۵ بهمن موقع آمدن به تظاهرات اگر پدر و مادرم از من پرسید کجا میروی، فریاد خواهم زد: میرم گندی که شما زدید رو پاک کنم...
دیروز 22 بهمن، هر وقت به پدر و مادرم نگاه میکردم سرشان پایین بود .... آن ها پشیمانند ... (( 25 بهمن جانی دوباره برای جنبش آزادی خواهی و سبزِ مردم ایران ))
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر