روز اعتراض ما 25 بهمن

روز اعتراض ما 25 بهمن
اعتراض به جنایت و اختلاس و دروغ و تجاوز
اعتراض به 33 سال حکومت دیکتاتوری
اعتراض به زندانی و درحصر شدن یاران مان
اعتراض به همه بی قانونیها
اعتراض به عدم وجود ایرانی آزاد
هموطن همراه شو

0 نظرات:

ارسال یک نظر