پوستر آقای خمینی را در کنار شعار "دیو چون بیرون رود..." در خیابان انقلاب برای روز 22 بهمن

وقتی از انقلاب و رهبرش یک ماکت مقوائی باقی مانده، نخست وزیر و رئیس مجلس در حبس خانگی باشند و کارگزاران اولیه آن انقلاب در زندان و حامیان غیر مذهبی انقلاب در گورستان خاوران، چه کسی می تواند انتظار داشته باشد از حامیانش جز این ها که می بینید باقی مانده باشد؟ و تازه این فاجعه کامل تر می شود وقتی دست هائی در دولت، آن پوستر آقای خمینی را در کنار شعار "دیو چون بیرون رود..." در خیابان انقلاب برای روز 22 بهمن نصب کرده باشد. همان دولتی که خمینی مقوائی را از هواپیما پائین آورد تا به سبک آقای خامنه ای از واحدهای نظامی سان ببیند!
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر