تحریم فعال انتخابات مجلس ((تحریم انتخابات ایران Election boycott ))

با توجه به تدارک رژیم در جهت سوء استفاده از حضور گستردۀ مردم در انتخابات مذکور که باز هم قرار است به بهانۀ حضور اصلاح طلبان رژیم در انتخابات مردم را فریفته و پای صندوقها بکشانند، و از آنجا که حضور در چنین انتخاباتی با نتیجۀ از پیش تعیین شده تنها تأییدی بر ماهیت پلید رژیم میباشد، از هم اکنون مردم را از این ترفند کهنه آگاه میسازیم

0 نظرات:

ارسال یک نظر