نه به انتخاباتنه به انتخابات
با پركردن اين شعار درهمه شهرها و كوي وبرزن درهمه جاي ايران
اين انتخابات را يك ضربه ديگري به رژيم پوسيده آخوندي بكنيم
سرنگوني اين رژيم حتمي است


0 نظرات:

ارسال یک نظر