تحریم انتخابات

تحریم انتخابات مجلس به خاطر زدن تو دهنی محکمی به کسی که قصد دارد به زور در ایران سلطنت کند او از سر راه مردم کنار نمی رود و با دروغ و نیرنگ قصد تحمیل خویش بر مردم ایران را دارد!در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهم کرد و هر روز در تیلیغ این مهم در ایران اسکناس نویسی و فعالیتهای دیگر عملی می کنم!عمر این نظام رو به اتمام است چون برای بخش زیادی از مردم ثابت شده است که ‍این نظام بر پایه و اساس عوام فریبی بنا شده است...این انتخابات را تحریم خواهیم کرد تا به خامنه ای جنایتکار ثابت کنیم که در این آشفته بازار سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین در مقابل تهدیدات و فشارهای بین االمللی حتی از کمترین حمایت مردمی هم برخوردار نیست! 

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر