شما چطور ؟

من در انتخابات شرکت نمی‌‌کنم و رأی نمیدهم ! شما چطور ؟
من در انتخابات شرکت نمی‌‌کنم و رأی نمیدهم
تو در انتخابات شرکت نمی‌‌کنی‌ و رأی نمیدهی
ما در انتخابات شرکت نمی‌‌کنیم و رأی نمیدهیم


 شــــــــــــــــمـــــــــــــا چــــطــــــــــــــور ؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر