دنیا را با اسپری‌هایتان "سیاه" کنید با سفید می‌نویسیم ;)

تحریم فعال یعنی استفاده از «فرصت نمایش انتخابات» برای آگاهی بخشی و کُنشهای بزرگ اجتماعی ... تحریم فعال ِ انتخابات صرفا به معنی «شرکت نکردن درانتخابات و رای ندادن» نیست بلکه نوعی از کُنش اجتماعی‌ست که در آن تحریم کنندگان، وارد صحنه شده و نهایت استفاده را از «فضای پیش از انتخابات»، برای پیشبرد اهداف تحو‌ل‌خواهانه خود به‌عمل می‌آورند ... ولی در «تحریم غیرفعال»، تحریم کنندگان، «تنها سر صندوق‌ها حاضر نمی‌شوند» و رای نمی دهند. راهکارهای عملیاتی برای تحریم فعال بسیار است: شعار نویسی بر اسکناس، دیوار نویسی، توزیع پوستر و شب‌نامه، افشاگری و آگاهی بخشی در جلسات نامزدهای انتخابات فرمایشی و بحث و گفتگو در جمع‌های خانوادگی، دوستانه و یا محل کار و....آگاهی بخشی در زمینه‌ی وضعیت زندانیان سیاسی، نقض گسترده حقوق بشر و افشاگری در مورد فساد اقتصادی سران حکومتی و برخی از نمایندگان فعلی مجلس و دروغگویی مسئولین و..

0 نظرات:

ارسال یک نظر