پیش به سوی تحریم انتخابات

پیش به سوی تحریم انتخابات: فرمایشی...نه! نمایشی.... نه! فرسایشی.... نه کاهشی... نه! ویرایشی.... اصلا هیچی....

0 نظرات:

ارسال یک نظر